REGULAMIN I INTEGRACYJNEGO KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO "RAZEM POZA HORYZONT"

REGULAMIN

INTEGRACYJNEGO KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO

pt. „RAZEM POZA HORYZONT“

 dla uczniów ze szkół podstawowych

 

 Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim

 

Temat konkursu:

 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS

 

Cele konkursu:

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w tworzeniu kultury;

 • zaakcentowanie obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;

 • rozwijanie twórczości wśród dzieci i młodzieży;

 • inspirowanie do aktywności twórczej w dziedzinie wybranych sztuk plastycznych;

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

 • rozwijanie empatii

 • kształtowanie postaw literackich

 • promowanie młodych talentów plastycznych i literackich

 

 Warunki konkursu literackiego:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI,

 • prace literackie powinny być przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze ( czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5; minimalnie 1 strona A4, maksymalnie 3 strony A4)

 • komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość, poprawność stylistyczną i gramatyczną

 • przedmiotem konkursu jest praca literacka dotycząca bardzo szerokiego problemu społecznego jakim jest życie z niepełnosprawnością. Konkurs pozwala na ujęcie i przedstawienie problemu z perspektywy osoby niepełnosprawnej, jak i osoby, której bezpośrednio niepełnosprawność nie dotyczy, jednak w sposób pośredni wpływa na jej postrzeganie świata

 • tematem konkursu jest życie osób niepełnosprawnych. Może to być historia osoby niepełnosprawnej znanej lub nie, historia życia społecznego , historia o przezwyciężaniu momentów trudnych, zmaganiach z przeciwnościami w celu poprawy jakości życia. Uczestnik konkursu może spojrzeć na problem w sposób epicki lub humorystyczny. Jedynym warunkiem jest skoncentrowanie się na problemie niepełnosprawności.

 

 Warunki konkursu plastycznego:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych – klasy I - III, IV – VI,

 • konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe klasy I – III,

 • szkoły podstawowe klasy IV – VI,

 • przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiona w formie komiksu :

 • dla klas I-III – 1 scenka

 • dla klas IV-VI – od 3 do 6 scenek

 • dotycząca obecności osób niepełnosprawnych i właściwych zachowań wobec nich

 • uczeń może wykonać jedną pracę wybraną przez siebie techniką;

 • prace powinny być zgodne z tematem;

 • format pracy A3 dowolną techniką płaską ;

 • prace mogą być wykonane tylko indywidualnie;

 • komisja konkursowa weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem, estetykę wykonania pracy, ciekawe ujęcie tematu, zasady tworzenia komiksu

 

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:

 • Ten sam uczeń może przystąpić zarówno do konkursu literackiego, jak i plastycznego

 • nauczyciele lub opiekunowie uczniów dokonują zgłoszenia prac do dnia 10.03.2014 r.;

 • każda praca powinna posiadać kartę zgłoszenia (dołączoną w załączniku 1) umieszczoną na odwrocie pracy;

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dnia Integracji w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim

 • o terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub w formie elektronicznej;

 • prace należy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Sosnkowskiego 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

z dopiskiem: INTEGRACYJNY KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY

 

 

Informacje dodatkowe:

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

 

Koordynatorzy konkursu:

 

Bogumiła Wróblewska

Renata Engelbrecht

Małgorzata Tomkiewicz

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

 Karta informacyjna dołączona do pracy

 

(należy przykleić na odwrocie pracy)

 

 

 

Powiatowy Integracyjny Konkurs Literacko- Plastyczny

RAZEM POZA HORYZONT

Dane autora pracy

Imię

 

Nazwisko

 

Wiek, klasa

 

Dane szkoły

Nazwa

 

Ulica, Numer

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Województwo

 

tel. kontaktowy

 

e-mail

 

Dane nauczyciela, opiekuna prawnego

Imię i nazwisko

 

tel. kontaktowy

 

e-mail

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

………………………………………………………………

Podpis nauczyciela, opiekuna prawnego