EGZAMINY KLAS ÓSMYCH 2021 - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

logo6

Drodzy Rodzice uczniów klas 8,

Państwa dzieci w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Prosimy o zapoznanie się z kluczowymi informacjami na temat egzaminu dotyczącymi:

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym

i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego;

czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu

trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu)

oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5

minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na

kartę odpowiedzi

e. sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze

środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych,

konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań

egzaminacyjnych

f. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub

korzystania z takich urządzeń w tej sali

g. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

h. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2. Do 28 września 2020 r. zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.).

3. Do 20 listopada 2020 r. przekazanie rodzicom uczniów pisemną informację

o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków

lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych zdających.

4. Ważne terminy dla rodziców:

a. do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny,

z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości

narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

b. do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie

zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych

trudnościach w uczeniu się

c. do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze

wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu

pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.

d. do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,

o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.

e. do 11 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka

obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad

przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

5. Stosowne formularze zostaną załączone do informacji oraz można znaleźć na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Harmonogram egzaminu--> POBIERZ

Dozwolone materiały i przybory-->POBIERZ

Sposób organizacji przeprowadzenia egzaminu-->POBIERZ

 

Dostosowanie warunków i form--> POBIERZ

 

6. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

c. arkusze egzaminu próbnego https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–

2020. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/