WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WPŁYW CZYTELNICTWA NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

 

8 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyły się zebrania klasowe z rodzicami, które poprzedziło ogólne spotkanie  w sali gimnastycznej. Rodzice i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji medialnej przygotowanej przez p. Sebastiana Reczka nt. wpływu aktywności fizycznej na rozwój dzieci i młodzieży oraz wysłuchania referatu nt. wpływu czytelnictwa na rozwój osobowości dzieci i młodzieży przygotowanego przez p. Bożenę Swatko. W nastrój i tematykę spotkania wprowadziła uczestników p. dyr. Anna Zalewska.

 

Pan Sebastian  zwrócił uwagę na fakt, że rola aktywności ruchowej jest ściśle powiązana z naszym zdrowiem. Korzyści wynikających z aktywnego trybu życia jest wiele. Ruch wpływa dobroczynnie nie tylko na układ krwionośny, oddechowy czy odpornościowy, ale również na sferę psychiczną. Zbyt uboga aktywność ruchowa upośledza wydolność fizyczną dziecka, a także zwiększa możliwość występowania chorób cywilizacyjnych. Skutkiem spędzania zbyt długiego czasu przed telewizorem i komputerem jest: zmniejszenie zdolności uczenia się przemęczenie.Pan Sebastian Reczek zachęcał do aktywności ruchowej i mówił o jej dobroczynnym wpływie na zdrowie dziecka jak również o tym, że ruch i wysiłek fizyczny powodują  wiele korzystnych zmian wewnątrz poszczególnych układów organizmu młodego człowieka. W układzie ruchu  aktywność fizyczna wpływa na: mineralizację kośćca, przyrost roboczy mięśni oraz na przemianę energetyczną.

 

Terenem do realizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym może być szkoła czy też  najbliższa okolica. Wskazywał  na wykorzystanie spaceru jako metodę  integracji rodziny, ale również jako sposób rozładowania emocji. Walory wychowawcze aktywności fizycznej są ogromne. Sport zaspokaja wiele potrzeb  młodego człowieka. Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, sprzyja rozwojowi osobniczemu i zaspokaja potrzeby psychologiczne. Pomaga przezwyciężać własne słabości, pokonywać przeszkody i dochodzić do sukcesów.

 

Pan Sebastian Reczek podkreślił, że wysiłek fizyczny kształtuje samodyscyplinę i wytrwałość. Zwrócił również uwagę na funkcje wychowawczą sportu (podnoszenie poczucia własnej wartości, nabywanie postaw prospołecznych, poprawa stosunków między dorosłymi i dziećmi, kształtowanie samodyscypliny).

 

W dalszej części prelekcji pan Sebastian mówił , że aktywność  fizyczna stwarza okazję do osiągania sukcesów na polu sportowym. Jest źródłem radości i satysfakcji. Spontaniczność ruchowa systematycznie się różnicuje z wiekiem. Dziecko osiąga wysoki poziom cech motorycznych: szybkości, siły, wytrzymałości, wydajności i zwinności. Aktywność fizyczna w wieku dziecięcym realizowana jest poprzez wychowanie fizyczne, rekreację, sport i turystykę. Instynktowna potrzeba ruchu zamienia się na potrzebę współzawodnictwa i rywalizacji a tym samym uzyskiwania maksymalnej sprawności fizycznej. Działalność ruchowa wzmacnia wszystkie jego układy i stymuluje procesy psychiczne dziecka.

 

Każda aktywność ruchowa, ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu powinny być dostosowane do wieku, budowy fizycznej oraz stanu zdrowia. Ćwiczenia zawsze powinno się poprzedzić rozgrzewką. Ważne jest również, aby rozpoczynać ćwiczenia powoli i stopniowo zwiększać ich intensywność.

 

W drugiej części spotkania p. Bożena Swatko przedstawiła referat nt. rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Prelegentka stwierdziła, że czytelnictwo odgrywa ogromną rolę w wychowaniu nowoczesnego człowieka, a  stały kontakt ucznia z książką i z biblioteką ma bardzo duży wpływ na formowanie jego osobowości - rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości, pomaga w rozumieniu innych ludzi i otaczającego świata, rozwija zainteresowania oraz pobudza wyobraźnię.

 

Pani Bożena zauważyła, że książka kształtuje poglądy w dziedzinach, z którymi czytelnik styka się po raz pierwszy. Umiejętnie dobrana lektura staje się ważnym elementem samorozwoju,  rozbudza  umiejętność myślenia, wzbogaca społeczne doświadczenia, ułatwia opanowanie podstawowych narzędzi kontaktów międzyludzkich, jakimi są: język,  pojęcia społeczne oraz  normy i zasady współżycia. Czytając książki czy prasę, człowiek styka się z coraz większą ilością treści kulturowych. Czytelnictwo jest ponadto jednym z podstawowych mierników poziomu intelektualnego.

 

Pani Swatko w referacie zwróciła uwagę na fakt, że książka pomaga rozwiązywać doraźnie niektóre problemy wychowawcze, jest płaszczyzną kontaktu i rozumienia miedzy dzieckiem a dorosłym, dostarcza wielu wskazówek potrzebnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Zasygnalizowała, że pobudzeniu zmysłów, czyli wyobraźni i twórczego myślenia, przez wewnętrzne doznania przekazane za pomocą treści książki przypisuje się funkcję wychowawczą. Zdaniem pani Bożeny ważny jest również odpowiedni dobór wartościowej lektury, który powinien być nadzorowany nie tylko przez bibliotekarzy i wychowawców, ale przede wszystkim przez rodziców.

 

Referentka postulowała, że wychowanie do czytania nie należy wyłącznie do zadań szkoły, wymaga powszechnego zainteresowania - musi się odwoływać do zaangażowania rodziców  i różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych. Według prelegentki różnorodne formy pracy nad rozwijaniem zamiłowań czytelniczych przyczynią się do wychowania młodych czytelników. Aby niechętny lub obojętny stosunek uczniów do czytania przekształcić w trwałe zainteresowanie, trzeba uświadamiać młodym ludziom, że kontakt z książką daje duże możliwości i jest potrzebny. Liczy się każda przeczytana książka.

 

Wyrobienie w uczniach nawyku regularnego czytania oraz nadanie książce odpowiedniego znaczenia w ich systemie wartości ma szanse powodzenia tylko przy pozyskaniu rodziców jako aktywnych sprzymierzeńców w tej sprawie. Najważniejszym zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do zgłębiania lektury, uczynienie czytania zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby zaspokajało ono różnorodne pragnienia i potrzeby ucznia, zarówno emocjonalne jak i intelektualne.

 

Opracowała: Bożena Swatko

 

Literatura:

 

Daria Gajda – Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Progi i bariery rozwojowe.

 

M. Kępka, G. Kuhn – Czytelnictwo dzieci i młodzieży w świetle literatury.

WP 20161108 18 17 15 Raw WP 20161108 18 21 54 Raw WP 20161108 18 32 41 Raw